Народните танци  обладават по-тясна и традиционна сфера на  съдържание  – повечето от тях изразяват радост, неудържим стремеж към свобода и щастие.

Трудно  е да  се  намери друго  изкуство, което  би  могло  с такава покоряваща сила да  изрази  жизнерадост и  възторг, чувство   и  волност. И  тази   особеност на танца, като  че утвърждава безусловната необходимост от неговото съществуване  и развитие наред с другите  изкуства.

Стилът в българските народни танци  се  е оформил в продължение на векове в  зависимост от  условията на  материалния и духовен живот,  нравите,  обичаите и поминъка, при които е живял  и се е развивал народът.

Чертите, общи  за  танците на  даден народ, определят стила на  тези  танци. Основният  белег,  определящ  стила  на   българските  народни  танци   е съсредоточаването на движенията главно в краката, като главата, ръцете и тялото в своята съвкупност са израз на богато душевно състояние у танцуващия.

Друг белег, който определя стила на нашите народни танци,  е този,  при който движенията са  наситени с   дълбока вътрешна динамика и сякаш  идват отвън  и се затварят   дълбоко   в    танцуващите.   При    изпълнение   на    танцовите   движения българинът влага истинско  творчество.

Характерът на  танца представлява  съвкупност от  вътрешните проявления  и белези, от всички чувства, мисли  и настроения, които вълнуват танцуващите.

Характерът  на   българските  народни  танци,   както   и  на   танците  на   други народи, е специфичен и неповторим. Това  е така,  защото всеки  народ в отделните епохи  се  е развивал в конкретно историческа обстановка, довела  до създаването на бит и душевност, нямащи свое повторение у другите  народи.

Емоционалното състояние у танцуващите има  дълбока психологична основа. То е пряко  свързано с идеята, вложена в него,  от функцията и мястото на  танца в народната календарно-празнична система, от мястото в даден обред.

С лирично настроение се  характеризират главно женските танци,  а мъжките  – с  комично,   а в  някои  случаи –  и  с  войнствено. Закачливо  настроение  можем   да открием в  смесените танци,  изпълнявани от  момци  и девойки. С  радостно, бодро настроение се  отличават всички  женски,  мъжки  и  смесени танци  с  развлекателна функция, както и някои с обичайна функция

Пелагия Векилова, Светла Минкова